+48 12 373 53 00

Umowa o założenie działaności i obsługę księgową

Idealne połączenie tradycji i nowoczesności.
Oderwij swój biznes od biurka.
Idź z postępem i bądź on-line.

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą.

   

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

sdfsdfs
INETUS SPÓŁKA Z O.O
NIP 6812063413
REGON 364665571
32-445 KRZYSZKOWICE 8
WOJ. MAŁOPOLSKIE
KRS 0000622272
Tel. 12 373 53 00
Fax. 12 373 53 00
e-mail: biuro@inetus.pl
www.inetus.pl

 Umowa o założenie działalności i obsługę księgową

Umowa o założenie działalności gospodarczej i obsługę księgową nr……………..
Zawarta dnia ……………………………………w…………………………….pomiędzy:
INETUS Spółka zo.o NIP 6812063413, REGON 364665571, 32-445 Krzyszkowice 8 woj. Małopolskie KRS 0000622272, adres e-mail: biuro@inetus.pl, reprezentowanym przez Waldemara Kleszcz, będącym właścicielem serwisu INETUS.pl zwanym dalej Usługodawcą
a
Imię i Nazwisko:
NIP:
Ulica:
Nr domu/lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
E-mail:
Nr telefonu:

Zamierzającym/ą prowadzić działalność gospodarczą
Firma:

Zwanym/ą dalej Przedsiębiorcą a wspólnie w dalszej części umowy zwanymi Stronami, o następującej treści:
§1 Postanowienia ogólne
Wynagrodzenie promocyjne 1,00 zł (Jeden złoty 00/100) netto plus VAT wg obowiązującej stawki za pierwszy okres rozliczeniowy, płatne z góry
Wynagrodzenie standardowe 149,00 zł (Sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) netto plus VAT wg obowiązującej stawki za dany okres rozliczeniowy po upływie okresu promocyjnego, płatne z góry
W przypadku gdy liczba dokumentów przesłanych do zaksięgowania w danym okresie rozliczeniowym przekroczy 10 (Dziesięć) szt. Usługodawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2,00 (Dwa złote 00/100) netto plus VAT wg obowiązującej stawki za każdy dokument ponad liczbę wskazaną powyżej.
Pierwszy okres rozliczeniowy
Wypowiedzenie W okresie obowiązywania wynagrodzenia promocyjnego każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, a po upływie okresu obowiązywania wynagrodzenia promocyjnego każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa zawarta na czas: Nieokreślony
Sposób przekazywania dokumentów skany
§2 Zakres usług
1. Na mocy niniejszej umowy Przedsiębiorca zleca Usługodawcy zarejestrowanie na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane przez niego podane, a następnie prowadzenie obsługi księgowej tak zarejestrowanej działalności gospodarczej.
2. Usługodawca w celu realizacji zakresu umowy udostępnia Przedsiębiorcy Aplikację o której mowa w Ogólnych warunkach Świadczenia Usług stanowiących załącznik do niniejszej Umowy.
3. Przedsiębiorca potwierdza, że zapoznał się przed podpisaniem umowy z Ogólnymi warunkami świadczenia usług dostępnymi pod adresem internetowym www.inetus.pl/dokumenty/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/
4. Usługodawca może podjąć się wykonywania na rzecz Przedsiębiorcy dodatkowych usług wskazanych w Cenniku Opłat Dodatkowych stanowiącym załącznik do Ogólnych warunków świadczenia usług, bądź innych usług, których zakres i cenę Strony określą w drodze odrębnych ustaleń.
§3 Pełnomocnictwo
Dla realizacji niniejszej umowy Przedsiębiorca udziela pełnomocnictwa Waldemarowi Kleszcz (NIP 6811204219) do reprezentowania go, w tym do podpisywania w jego imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie powyższe obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
§4 Doręczenia i korespondencja
Strony postanawiają, iż o ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy wskazane powyżej uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
§5 Postanowienia końcowe
1. Strony oświadczają, iż w przypadku sporów, które nie będą mogły zostać rozwiązane polubownie, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie sądowi gospodarczemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
2. Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy stanowiących załącznik do niniejszej umowy Ogólnych warunków świadczenia usług, o których mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy i odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego – w pozostałym zakresie.
§6 Załączniki
1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług wraz z Cennikiem Opłat Dodatkowych

Usługodawca

Przedsiębiorca

NIE ZWLEKAJ DŁUŻEJ, WYPEŁNIJ FORMULARZ I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ!!!

Przekonaj się, że księgowość internetowa
to wygodne i bezpieczne rozwiązanie
dla nowoczesnego przedsiębiorcy.
30 dniowy okres testowy za 1 zł
Możliwość rezygnacji z usług
Bez żadnych konsekwencji!!!

   

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin