+48 12 373 53 00

Regulamin serwisu internetowego Inetus

Idealne połączenie tradycji i nowoczesności.
Oderwij swój biznes od biurka.
Idź z postępem i bądź on-line.

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą.

   

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

sdfsdfs
INETUS SPÓŁKA Z O.O
NIP 6812063413
REGON 364665571
32-445 KRZYSZKOWICE 8
WOJ. MAŁOPOLSKIE
KRS 0000622272
Tel. 12 373 53 00
Fax. 12 373 53 00
e-mail: biuro@inetus.pl
www.inetus.pl

 Regulamin serwisu internetowego Inetus

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO inetus.pl
§1 Postanowienia ogólne.
Poniższy regulamin definiuje zasady korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Inetus. Określa prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Inetus, znajdującego się pod adresem http://www.inetus.pl/
§2 Definicje użyte w regulaminie
1. Usługodawca – INETUS Spółka zo.o NIP 6812063413, REGON 364665571, 32-445 Krzyszkowice 8 woj. Małopolskie KRS 0000622272, będące właścicielem serwisu http://www.inetus.pl/ udostępniające aplikację http://www.saldeo.pl/
2. Administrator INETUS Spółka zo.o NIP 6812063413, REGON 364665571, 32-445 Krzyszkowice 8 woj. Małopolskie KRS 0000622272 http://www.inetus.pl/ udostępniające aplikację http://www.saldeo.pl/.
3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.inetus.pl/
4. Aplikacja – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem http://www.saldeo.pl/ dostępnego pod adresem internetowym http://www.saldeo.pl/regulamin
5. Użytkownik – przedsiębiorca w myśl art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, korzystający z Aplikacji, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu, która zawarła Umowę z Usługodawcą i spełnia jej warunki.
6. Usługa/i – usługa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002 Nr 144 poz.1204 z dnia 18 lipca 2002r polegająca na udostępnieniu Przedsiębiorcy za pośrednictwem Serwisu Aplikacji
7. Hasło –ciąg liter i/lub cyfr, zabezpieczający dostęp do Serwisu.
8. Nazwa użytkownika – ciąg liter i/lub cyfr, umożliwiający korzystanie z Serwisu, lub jego email.
9. Cennik – zamieszczony na stronie internetowej serwisu Inetus, wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z usług , które Usługodawca oferuje.
10. Umowa – umowa o obsługę księgową lub umowa o założenie działalności gospodarczej i obsługę księgową, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, której szczegółowe zasady zawarte są w Ogólnych warunkach świadczenia usług dostępnych pod adresem http://www.inetus.pl/dokumenty/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/
11. Regulamin – poniższy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami
§3 Wymagania techniczne.
Do korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.inetus.pl/ niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, oraz dostęp do poczty elektronicznej (email). Wszystkie w/w Użytkownik jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie. W ramach prawidłowego działania Serwisu i Aplikacji zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych: Opera, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.
§ 4 Zawieranie i rozwiązywanie Umów.
1. Umowa o której mowa w §2 p.11 obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Umowy o których mowa w §2 p.11 następuje odpowiednio: w dowolnym momencie w trakcie trwania 30 (trzydziesto) dniowego okresu promocyjnego a po jego zakończeniu w terminie zachowującym jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
§5 Warunki korzystania z Aplikacji.
1. W myśl zawartej umowy, Przedsiębiorca zobowiązany jest wypełnić formularz znajdujący się po adresem internetowym http://www.inetus.pl/rejestracja/ podając swój adres email i postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami
2. Warunkiem koniecznym jest odpowiednio zaakceptowanie regulaminu Serwisu.
§6 Funkcjonalność Aplikacji.
1. Użytkownik za pomocą Aplikacji ma dostęp do:
a. panelu obsługi
b. niezapłaconych faktur sprzedażowych i kosztowych,
c. podsumowania księgowego za poprzedni miesiąc,
d. bieżącego podsumowanie miesiąca,
e. danych kontaktowych biura rachunkowego,
f. pełnej listy swoich kontrahentów.
2. Aplikacja pozwala na analizę rozliczeń księgowych firmy na przejrzystych wykresach, na których Użytkownik znajdzie informacje o:
a. przychodach, kosztach i dochodzie z działalności w kolejnych miesiącach,
b. zyskowności firmy narastająco w danym roku,
c. strukturze przychodów lub kosztów.
3. Funkcjonalności te dostępne są dla osób:
a. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie są stroną umowy spółki cywilnej.
b. rozliczających się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów
c. wobec i w związku, których nie toczy się żadne postępowanie karne, karno-skarbowe ani kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej
4. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają porady i filmy instruktażowe w niej zamieszczone.
§7 Zobowiązania Przedsiębiorcy.
1. W trakcie procesu rejestracji Przedsiębiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i kontaktowe, niezbędne do realizacji usług i umowy. Za niedopełnienie tego obowiązku, Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Przedsiębiorca zobowiązuje się korzystać z treści i usług Serwisu w sposób zgodny z prawem i przestrzegając regulaminów w nim zawartych.
3. W celu ochrony swoich danych, Przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swoich danych dostępowych do Serwisu i Aplikacji i nie ujawniania ich osobom trzecim.
4. Przedsiębiorca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za wszystkie treści wprowadzane do Serwisu w szczególności za dokumenty przesyłane do Aplikacji oraz za dane niezbędne do wyliczania wszelkich należności.
5. Usługodawcy względem Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zawieszenia/pozbawienia dostępu do Aplikacji, w przypadku braku wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy opłat z tytułu świadczenia usług, lub gdy ten naruszy regulamin korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji, bądź narazi w jakikolwiek sposób dane zawarte w Serwisie i Aplikacji, a także w momencie kiedy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy, Serwisu czy Aplikacji.
§8 Obowiązki Usługodawcy.
1. Aplikacja stanowi wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej, przez co Administrator nie ponosi odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam czy materiałów promocyjnych, zamieszczanych w Serwisie i Aplikacji lub rozsyłanych Przedsiębiorcom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
3. W przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu lub Aplikacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania prowadzenia usług. Jeżeli zaprzestanie prowadzenia usług jest krótsze niż 24 godziny w miesiącu, usługodawca względem użytkownika nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku gdy zaprzestanie usług jest dłuższe niż 48 godzin w miesiącu, użytkownikowi przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc zgodnie z opłatą wskazaną w cenniku.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane kontrahentów Przedsiębiorcy, uzyskane za pomocą Aplikacji.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku błędnego użycia czy działania Serwisu lub Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji
§9 Reklamacje.
1. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia ewentualnych reklamacji, pisemnie na adres reklamacje@inetus.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich nieuwzględnienia.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis zdarzenia uzasadniającego, niezbędne dane (imię, nazwisko) oraz email Przedsiębiorcy.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli konieczne okaże się dostarczenie dodatkowych informacji, w celu uwzględnienia reklamacji, 14 dni liczy się od daty ich otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację, wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu.
§10 Ochrona danych
1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych DZ.U. 1997 Nr 133 poz.883 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, Usługodawca przetwarza dane osobowe Przedsiębiorcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług oraz w celach marketingowych co obejmuje min. Wysyłanie wiadomości email, dotyczących funkcjonowania Serwisu, wiadomości systemowych oraz wiadomości dotyczących utrudnień czy przerw w działaniu Serwisu lub Aplikacji.
2. Przedsiębiorca ma prawo edycji i wglądu w swoje dane oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Jeżeli Przedsiębiorca zażąda zaprzestania przetwarzania danych, które są niezbędne do świadczenia usługi, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy . W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania swoich zobowiązań na rzecz Przedsiębiorcy.
3. Usługodawca otrzymuje od Przedsiębiorcy dane w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy, oraz do ich dalszego przetwarzania i udostępniania w w/w celu.
4. W przypadku danych wprowadzonych do Aplikacji zastosowanie mają przepisy regulaminu dostępnego pod adresem http://www.saldeo.pl/regulamin/
§11. Płatności
1. Korzystanie z pełnego zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę jest odpłatne, zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku.
2. Użytkownik dokonuje wpłaty na konto bankowe podane przez Usługodawcę i w terminie określonym na fakturze.
3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie im przez Usługodawcę faktur w wersji elektronicznej, a Usługodawca oświadcza, że zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@inetus.pl.

§12 Prawo autorskie
1. W myśl ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. treści zawarte w serwisie oraz aplikacji są utworami i jako takie korzystają z przepisów w niej zawartych i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa.
2. Korzystanie przez Użytkownika czy inną osobę odwiedzającą, z Serwisu bądź Aplikacji, w żadnym wypadku nie oznacza nabycia praw do treści zawartych w w/w.
3. Bez zgody Administratora, zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie czy udostępnianie treści zawartych w Serwisie.
4. Użytkownik , akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora, opublikowanych przez niego opinii- zawierających wizerunek, imię, nazwisko bądź pseudonim Użytkownika- na temat Usługodawcy, w celach marketingowych. Zgoda obejmuje szczególnie opinie umieszczone na wszelkich portalach społecznościowych (np.Facebook), branżowych oraz do korespondencji z pracownikami lub współpracownikami Usługodawcy.
5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania komentarzy, zamieszczanych w Serwisie.
6. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich a także treści naruszających postanowienia Regulaminu oraz do zamieszczania treści tylko zgodnych z prawdą.
§13 Cookies
Usługodawca oświadcza, że używa plików Cookies, które są bezpieczne dla Przedsiębiorcy. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których Przedsiębiorca korzysta z Serwisu. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Przedsiębiorcę i dostosować Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych jego potrzeb. Pliki Cookies potrzebne są do uwierzytelnienia Przedsiębiorcy w Serwisie i usprawnienia korzystania z serwisu. Przedsiębiorca może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, co może skutkować ograniczeniem dostępu do niektórych części serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla Cookies stosowanych na stronach internetowych Serwisu. Przedsiębiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
§14 Postanowienia końcowe.
1. Treść regulaminu jest ogólnodostępna i w każdej chwili może zostać zapisana lub wydrukowana. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które obowiązywać będą z chwila opublikowania ich w Serwisie.
2. Wszystkie ceny zawarte w Cenniku są cenami netto, chyba że ustalono inaczej , a ich zmiana nie ma wpływu na świadczenie usług już opłaconych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku:
a. konieczności dostosowania funkcjonowania Serwisu i Regulaminu do nowych przepisów prawa
b. konieczności modernizacji technologicznych lub organizacyjnych Serwisu
c. konieczności zmiany warunków usług świadczonych na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie a potrzebnych do świadczenia usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorcy.
d. w innych uzasadnionych przypadkach
4. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu droga elektroniczną
5. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia nowej wersji na stronie internetowej usługodawcy.
6. Wszelkie pytanie dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować na adres biuro@inetus.pl
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 czerwca 2015r

NIE ZWLEKAJ DŁUŻEJ, WYPEŁNIJ FORMULARZ I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ!!!

Przekonaj się, że księgowość internetowa
to wygodne i bezpieczne rozwiązanie
dla nowoczesnego przedsiębiorcy.
30 dniowy okres testowy za 1 zł
Możliwość rezygnacji z usług
Bez żadnych konsekwencji!!!

   

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin