+48 12 373 53 00

Ogólne warunki świadczenia usług

Idealne połączenie tradycji i nowoczesności.
Oderwij swój biznes od biurka.
Idź z postępem i bądź on-line.

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą.

   

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

sdfsdfs
INETUS SPÓŁKA Z O.O
NIP 6812063413
REGON 364665571
32-445 KRZYSZKOWICE 8
WOJ. MAŁOPOLSKIE
KRS 0000622272
Tel. 12 373 53 00
Fax. 12 373 53 00
e-mail: biuro@inetus.pl
www.inetus.pl

Ogólne warunki świadczenia usług

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Przepisy początkowe.
Poniższe ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej w ramach Internetowego Biura Rachunkowego pod marką INETUS Spółka zo.o NIP 6812063413, REGON 364665571, 32-445 Krzyszkowice 8 woj. Małopolskie KRS 0000622272

2. Słowniczek.
1.Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w serwisie pod adresem http://www.inetus.pl/dokumenty/regulamin-serwisu-internetowego-inetus/
2.Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.inetus.pl/
3.Aplikacja – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem http://www.saldeo.pl/ , działająca na podstawie własnego regulaminu, dostępnego pod adresem internetowym http://www.saldeo.pl/regulamin
4.Usługodawca – INETUS Spółka zo.o NIP 6812063413, REGON 364665571, 32-445 Krzyszkowice 8 woj. Małopolskie KRS 0000622272
5.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w §3 pkt 2, która zawarła umowę z Usługodawcą
6.Umowa – umowa o obsługę księgową, lub umowa o założenie działalności gospodarczej i obsługę księgową, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą.
7.COD  – cennik opłat dodatkowych stanowiąca załącznik do Ogólnych warunków świadczenia usług.
8.OWU – poniższy dokument z załącznikami
9.IBR – Obsługa księgowa świadczona przez Usługodawcę na rzecz przedsiębiorców pod marką INETUS w oparciu o umowę i OWU
10.DAE – Dedykowany adres e-mail wskazany przez Usługodawcę adres e-mail, na który Przedsiębiorca przesyła dokumenty o których mowa w §4 ust. 4 pkt. 1.
3 .Oświadczenia Usługodawcy
1.Usługodawca oświadcza, że:
1.Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie obsługi księgowej m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w pkt. 2.
2.Posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności o której mowa w pkt. 1, które potwierdza Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów Nr 7658/2004
3.Posiada aktualne ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC) – polisa PZU Nr 1002914741
4.Usługodawca oświadcza, że IBR jest przeznaczone dla Przedsiębiorców, którzy:
– Prowadzą działalność gospodarczą i nie są stroną umowy spółki cywilnej.
– Rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.
– Nie stosuje się do nich art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591)
-Nie toczy się w ich sprawie jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
-Zapoznali się z Regulaminem i OWU i akceptują ich treść.
2.Przedsiębiorcy, zawierając Umowę potwierdzają, że spełniają warunki określone w ust 2 i zostali z nimi zapoznani przed podpisaniem umowy.
4. Zakres Umowy.
1.Przedmiotem umowy jest prowadzenie obsługi księgowej na rzecz Przedsiębiorców, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej, co obejmuje złożenie stosownych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru podatników czynnych VAT oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o dane przez niego podane oraz udzielone pełnomocnictwo.
2.Na obsługę księgową Przedsiębiorców składają się następujące czynności:
– Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji podatkowej, w szczególności prowadzenie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, rejestrach VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
– Sporządzanie deklaracji ZUS,
– Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego
– Udział umocowanego przedstawiciela Usługodawcy w kontrolach dotyczących zakresu usług świadczonych w ramach umowy i OWU, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
3.Usługodawca może podjąć się wykonywania na rzecz Przedsiębiorcy dodatkowych usług wskazanych w COD bądź innych usług, których zakres i cenę Strony określą w drodze odrębnych ustaleń
4.Dla realizacji niniejszej umowy Przedsiębiorca udziela pełnomocnictwa Waldemarowi Kleszcz (NIP 6811204219) do reprezentowania go, w tym do podpisywania w jego imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie powyższe obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
5.Dla realizacji Umowy Usługodawca zobowiązuje się do:
– Udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji
– Wprowadzania do Aplikacji informacji księgowo – podatkowych wynikających z zrealizowanych zapisów księgowych, w ramach IBR, w tym informacji o wysokości zobowiązań podatkowych, składek ZUS, informacji o wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów miesięcznie oraz narastająco od początku roku,
– Bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy.
6.W celu realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
-Wprowadzania do aplikacji dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy, co obejmuje w szczególności faktury, rachunki, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, potwierdzenia zapłat należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz inne, wskazane przez Usługodawcę dokumenty w terminie do 8 (ósmego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
– Terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Usługodawcę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
– Przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz dokumentacji podatkowej w tym w szczególności podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
– Informowania Usługodawcy za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy.
– Natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Usługodawcy stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
-Przedsiębiorca, który prowadzi produkcję i/lub obrót towarami, zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa spisu z natury, a także prowadzić ewidencje ilościowo-wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, wyceny wyrobów gotowych, półwyrobów i produkcji w toku a także wyceny braków i odpadów.
5 Wynagrodzenie
1.Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
2.Wszelkie wynagrodzenia Usługodawcy zarówno podstawowe jak i dodatkowe są każdorazowo powiększane o podatek VAT wg stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury.
3.Wynagrodzenie standardowe Usługodawcy płatne będzie z góry w terminie 7 dniu od dnia wystawienia stosownej faktury.
4.Wynagrodzenie dodatkowe za dany okres rozliczeniowy Usługodawca doliczy do faktury za maksymalnie drugi kolejny okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w który wynagrodzenie to zostało naliczone.
5.Usługodawca nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia podstawowego za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili działalność gospodarczą chyba, że Usługodawca w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy.
6.Wynagrodzenie Usługodawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany w treści stosownej faktury, a za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na w/w rachunku bankowym.
1.Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie im przez Usługodawcę faktur w wersji elektronicznej, a Usługodawca oświadcza, że zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@inetus.pl.
6 .Uprawnienia Usługodawcy w razie braku płatności
1.W przypadku gdy Usługodawca nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie on uprawniony według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia świadczonych na mocy Umowy oraz OWU usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. W okresie ograniczenia bądź zawieszenia świadczonych na mocy Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy Usługodawca jest w dalszym ciągu uprawniona do naliczania i pobierania wynagrodzenia.
Skorzystanie przez Usługodawcę z uprawnienia wskazanego w ust. 1 nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności.
2.Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Usługodawca ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty. Podjęcie czynności wskazanych powyżej upoważnia Usługodawcę do naliczenia z tego tytułu opłat dodatkowych wskazanych w COD.
Skorzystanie przez Usługodawcę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jego uprawnienia do wypowiedzenia niniejszej umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

7 Odpowiedzialność
1.Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie na rzecz Przedsiębiorcy zobowiązań określonych w Umowie od pierwszego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie do dnia rozwiązania umowy. Zapis ten nie narusza innych postanowień paragrafu.
2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonane usługi w tym w szczególności wyliczenia dokonane w oparciu o dokumenty niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, bądź wadliwe.
3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów i deklaracji do organów administracji publicznej w przypadku gdy Przedsiębiorca prześle dokumenty niezbędne do złożenia w/w dokumentów i deklaracji po ustawowych terminach.
4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą niniejszej umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom przewidzianym w Umowie oraz OWU.
5.Usługodawca jest uprawniony do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź OWU w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Usługodawcy. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Usługodawcę nie rodzi po jego stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
6.Usługodawca nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź OWU w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
7.Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź OWU w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Usługodawcę nie rodzi po jego stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
8.Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
9.Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy i w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Usługodawcy ani innych osób, za pomocą których Usługodawca realizuje szeroko rozumiany przedmiot niniejszej umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.
8 .Dane Przedsiębiorcy
1.Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy oświadcza, że:

– Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych oraz adresowych w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz w celach marketingowych, co obejmuje również przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
– Powierza do przetwarzania Usługodawcy i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji.
– Został poinformowany o prawie domagania się poprawienia przetwarzanych przez Usługodawcę i dotyczących jego danych oraz zaprzestania ich przetwarzania przez Usługodawcę przyjmując do wiadomości, że, w przypadku zażądania od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Usługodawca może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Usługodawcę nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności względem niego.
– Przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest uprawniony do powierzenia danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie innym podmiotom do przetwarzania w celach opisanych powyżej.

9. Tajemnica handlowa
1.Wszelkie informacje związane z zawarciem i realizacją Umowy będą traktowane przez Przedsiębiorcę i Usługodawcę jako poufne. Zarówno Przedsiębiorca jak Usługodawca, zobowiązują się do ochrony informacji poufnych w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres 12 miesięcy i wykorzystywania ich jedynie w celach objętych Umową i OWU.
2.Obowiązek zachowania w tajemnicy danych dotyczy informacji prawnie chronionych, uzyskanych przez strony w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania lub utrwalenia, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym Regulaminem.
10. Wypowiedzenie umowy
1.Nadzwyczajny tryb wypowiedzenia umowy:
1. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Przedsiębiorca:
– Pomimo wcześniejszych upomnień, nie realizuje swych obowiązków wynikających z OWU, w tym nie dostarcza terminowo kompletnych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę
– Opóźni się więcej niż 14 dni z zapłatą wynagrodzenia o którym mowa w 5 .
– Naruszył postanowienia Regulaminu, Umowy lub OWU
2.W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia podstawowego brutto za 1 okres rozliczeniowy
3.Umowa wygasa w skutek śmierci Przedsiębiorcy lub w skutek wykreślenia Usługodawcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.Forma wypowiedzenia:
– Wypowiedzenie umowy winno zostać dokonane w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem nieważności na piśmie.
– W okresie obowiązywania wynagrodzenia promocyjnego, kiedy każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, wypowiedzenie może zostać dokonane za pośrednictwem adresów email wskazanych w treści umowy.
11. Postanowienia końcowe.
1.O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji, bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Umowie uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
2.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień wskazanych w Umowie jak również rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany OWU oraz COD, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Usługodawcy czy w szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
4.Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia w Serwisie OWU lub COD w nowym brzmieniu.
5.Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

NIE ZWLEKAJ DŁUŻEJ, WYPEŁNIJ FORMULARZ I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ!!!

Przekonaj się, że księgowość internetowa
to wygodne i bezpieczne rozwiązanie
dla nowoczesnego przedsiębiorcy.
30 dniowy okres testowy za 1 zł
Możliwość rezygnacji z usług
Bez żadnych konsekwencji!!!

   

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin