+48 12 373 53 00

Blog

Raty w ZUS
Raty w ZUS

Czasem zdarza się,że przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS i powstaje z tego tytułu dług. W takim wypadku płatnik może starać się o rozłożenie go na raty. Wniosek dłużnika powinien być dobrze uzasadniony względami gospodarczymi i innymi przyczynami godnymi uwzględnienia. ZUS może rozłożyć dług na raty, jednak należy spełnić pewne warunki: przedsiębiorca będzie musiał całkowicie uregulować…

Czytaj dalej

Likwidacja działalności gospodarczej
Likwidacja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej to nierzadko bardzo trudna decyzja, która wiąże się z wieloma obowiązkami. W pierwszej kolejności należy wypełnić w odpowiednim urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności, wniosek CEIDG-1. Złożenie wniosku skutkuje wykreśleniem firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej oraz przesłaniem informacji o rozwiązaniu działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jednak,…

Czytaj dalej

Zawieszenie działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który z różnych powodów decyduje się na wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie musi od razu likwidować swojej firmy. Przepisy prawa pozwalają na zawieszenie działalności co daje możliwość chwilowego zmniejszenia obowiązków i obniżenia płatności. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że w tym czasie…

Czytaj dalej

Rozpoczynanie działalności i ZUS
Rozpoczynanie działalności i ZUS

    Prowadzenie własnej działalności wiąże się z odpowiedzialnością i szeregiem obowiązków względem różnych instytucji i urzędów, jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek prowadzonego w ZUS,ale także uzyskania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach…

Czytaj dalej

Termin wystawiania faktury
Termin wystawiania faktury

Zgodnie z art. 106i ust.1 Ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż  do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar. Dotyczy to również faktur zaliczkowych oraz faktur wystawianych na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ustawa zakłada jednak pewne wyjątki kiedy zastosowanie ma szczególny moment…

Czytaj dalej

Centrum obsługi podatnika
Centrum obsługi podatnika

Nowa ustawa o administracji podatkowej, która wejdzie w życie w 2016r. zakłada min. usprawnienie obsługi podatników. W związku z powyższym we wrześniu 2015r. mają zostać otwarte centra obsługi podatników. W takim centrum podatnicy będą mogli składać deklaracje i uzyskać pomoc. W swoich obowiązkach, pracownicy takiego centrum, będą mieć min: przyjmowanie deklaracji i podań,wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom…

Czytaj dalej

Kontrola skarbowa w praktyce
Kontrola skarbowa w praktyce

W codziennym życiu pojęcia „kontrola skarbowa” i „kontrola podatkowa” są używane zamiennie, jednak są to dwa różne postępowania, regulowane innymi ustawami i prowadzone przez inne organy. Kontrola skarbowa zajmuje się ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa a zakres jej jest bardzo szeroki.  W zdecydowanej większości kontrola skarbowa dotyczy sprawdzenia deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości w sposobie…

Czytaj dalej

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?
Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Do kontroli podatkowej upoważnione są organy podatkowe pierwszej instancji tj. naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa i starosta. Rodzaj postępowania określa zakres uprawnień kontrolerów. Jeśli chodzi o Urząd Skarbowy , przeprowadzane są kontrole w zakresie zobowiązań podatkowych np. z tytułu VAT czy PIT. Kontrola podatkowa jest czynnością podejmowaną z…

Czytaj dalej

Różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową
Różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową

Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej, muszą liczyć się z tym,że w ich firmie będą przeprowadzane kontrole różnych urzędów. Kontrolę podatkową regulują przepisy Ordynacji Podatkowej natomiast kontrola skarbowa podlega przepisom ustawy o kontroli skarbowej Kontrolę podatkową przeprowadzają  organy podatkowe pierwszej instancji tj: naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa…

Czytaj dalej

Zasady ogólne czy ryczałt?
Zasady ogólne czy ryczałt?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych dochodów podatkiem od osób fizycznych (PIT). Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów, opodatkowanych podatkiem PIT. Podstawową formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Można…

Czytaj dalej