+48 12 373 53 00

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała największe fundusze, bo aż 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Głównym kryterium podziału środków finansowych z Unii na poszczególne państwa jest poziom PKB na mieszkańca. regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% – 90% średniego poziomu unijnego, zalicza się do regionów w okresie przejściowym, powyżej tego poziomu to regiony bardziej rozwinięte. W Polsce poziom PKB na mieszkańca osiąga  niecałe 70%, pomijając województwo mazowieckie, gdzie poziom przekracza 75%.

W latach 2014 – 2020 w Polsce wdrażane będzie 6 krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych, zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Program Infrastruktura i Środowisko  z budżetem 27,4 mld euro, którego priorytetami są gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Program Inteligenty Rozwój z budżetem 8,6 mld euro, który finansuje badania , rozwój i innowacje. Oznacza wsparcie dla naukowców i przedsiębiorców od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów czy linii pilotażowych po ich komercjalizację.

Program Wiedza, Edukacja i Rozwój z budżetem 4,7 mld euro, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób poniżej 30 roku życia, wsparcie  szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, oraz reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Polska Cyfrowa z budżetem 2,2 mld euro, który ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu, stworzenie e-Administracji oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Polska Wschodnia z budżetem 2 mld euro,który jest ponadregionalnym programem dla województw Polski wschodniej i ma na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu.

Program Pomoc Techniczna z budżetem 0,7 mld euro, który ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy oraz stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

Ponadto w Polsce realizowany jest program Rozwoju Obszarów Wiejskich z budżetem 8,5 mld euro oraz Program Rybactwo i Morze z budżetem 0,5 mld euro.

Więcej na temat Funduszy Europejskich na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>