+48 12 373 53 00

Zasady ogólne czy ryczałt?

Zasady ogólne czy ryczałt?

Zasady ogólne czy ryczałt?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych dochodów podatkiem od osób fizycznych (PIT).
Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów, opodatkowanych podatkiem PIT.

Podstawową formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Można też wybrać opodatkowanie wg. jednolitej 19% skali podatkowej lub jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.
Przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19% stawki, podatek obliczany jest od dochodu, tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. W przypadku ryczałtu, podatek obliczamy od przychodu a koszty uzyskania przychodu nie mają tutaj znaczenia. Wybierając kartę podatkową na wysokość podatku nie mają wpływu ani przychody ani koszty, w tym wypadku podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego.

Decydując się na wybór opodatkowania, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest niemożliwa.

Zgłoś się do nas już dziś, pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę opodatkowania, wypełnimy za Ciebie wszystkie dokumenty i poskładamy je w odpowiednich urzędach.  ponadto oferujemy Ci możliwość testowania naszych usług całkowicie za darmo przez okres 30 dni. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy , a my skontaktujemy się z Tobą.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych nie trzeba powiadamiać o tym właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. W pozostałych wypadkach należy to zrobić, składając pisemne oświadczenie.

1. Ogólne zasady z progresywna skalą podatkową.

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Podatek PIT płacimy od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby go obliczyć trzeba od przychodu z działalności odjąć koszty jego uzyskania. Od ustalonego dochodu obliczmy podatek według skali podatkowej:

18% przy uzyskaniu rocznego dochodu do wysokości 85 528 zł

32% przy uzyskaniu rocznego dochodu przekraczającego wartość 85 528 zł

Rozliczając się na zasadach ogólnych trzeba samodzielnie obliczyć miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacić do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Z zaliczek kwartalnych mogą korzystać osoby rozpoczynające działalność oraz te, których przychody wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. O kwartalnej formie wpłacania zaliczek należy zawiadomić pisemnie właściwy Urząd Skarbowy.

Obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (min.składki na ubezpieczenie społeczne), przekroczył kwotę powodującą obowiązek płacenia podatku (3091 zł)

Po zakończeniu roku podatkowego , w terminie do dnia 30 kwietnia, trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, gdzie należy zsumować wszystkie osiągnięte dochody. Przy tej formie opodatkowania można rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można też skorzystać z przysługujących ulg podatkowych.

2.Jednolita stawka podatkowa 19%

W tej formie, podatek PIT płaci się również od faktycznie uzyskanego dochodu. Należny 19% podatek obliczamy niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że obowiązek podatkowy mamy od pierwszego miesiąca, za który uzyskaliśmy dochód. Zaliczki można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie bez konieczności informowania Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Po zakończeniu roku podatkowego , w terminie do dnia 30 kwietnia, trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe (PIT-36L) o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. W zeznaniu tym wykazujemy jedynie dochód z działalności gospodarczej. Jeśli osiągamy dochody również z innego źródła, trzeba złożyć odrębne zeznanie (PIT – 37). Wybierając tą formę opodatkowania nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, nie można też korzystać z ulg podatkowych. Odliczyć można jedynie składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto emerytalne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku. O takiej formie opodatkowania musimy zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy. Nie każdy jednak może wybrać taką formę. Nie mają takiej możliwości osoby prowadzące np. lombard, aptekę czy kantor. Podatek obliczmy od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania.
Wysokość stawek ryczałtu zależy od rodzaju działalności:

20% od przychodów osiąganych z tzw. wolnych zawodów (lekarze, dentyści, położne, pielęgniarki, tłumacze)

17% od przychodów ze świadczenia usług min. z wynajmu samochodów osobowych, wynajmu hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym

8,5% od przychodów z działalności usługowej w tym działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%

5,5% od przychodów min. z działalności wytwórczej i budowlanej

3% od przychodów min. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz działalności gastronomicznej z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%

Ryczałt za każdy miesiąc obliczamy samodzielnie i wpłacamy do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ryczałt za kwartał w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po kwartale, po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony. Kwartalnie ryczałt mogą wpłacać jedynie podatnicy, których przychody nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy, kwoty równej 25 000 euro.

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym zeznanie o w wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT – 28). Jeśli osiągamy dochody również z innego źródła, trzeba złożyć odrębne zeznanie (PIT – 37). Wybierając tą formę opodatkowania nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, nie można też korzystać z ulg podatkowych. Odliczyć można składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto emerytalne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

4. Karta podatkowa.

Karta podatkowa jest przeznaczona dla osób prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo – usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Polski. Ta metoda można opodatkować min. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%), działalność rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki)oraz wolne zawody.

Aby korzystać z tej formy opodatkowania nie możemy korzystać z usług innych firm za wyjątkiem usług specjalistycznych, a także zatrudniać osób na umowę zlecenie i umowę o dzieło, można zatrudniać osoby jedynie na umowę o pracę, pamiętając o limitach zatrudnienia. Również nasz współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, co my, może natomiast pracować razem z nami.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, należy złożyć do 20 stycznia (PIT-16). Rozpoczynając działalność, wniosek o zastosowanie karty podatkowej trzeba złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Naczelnik wyda decyzję, ustalającą wysokość podatku, która zależy od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzimy działalność. Ustaloną w ten sposób kwotę podatku, pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotną w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, wpłacamy do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i do 28 grudnia za miesiąc grudzień. Wybierając tę formę opodatkowania nie mamy prawa do żadnych ulg i odliczeń za wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli osiągamy dochody również z innego źródła, trzeba złożyć odrębne zeznanie (PIT – 37).

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

One thought on “Zasady ogólne czy ryczałt?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>