+48 12 373 53 00

Rozpoczynanie działalności i ZUS

Rozpoczynanie działalności i ZUS

Rozpoczynanie działalności i ZUS

 

 

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z odpowiedzialnością i szeregiem obowiązków względem różnych instytucji i urzędów, jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek prowadzonego w ZUS,ale także uzyskania informacji m.in. o:

 • ubezpieczeniach i świadczeniach,
 • należnych składkach i wpłatach,
 • osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
 • danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.

Ponadto możesz wystąpić do ZUS o wydanie bezpłatnych zaświadczeń, w tym o:

 • podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
 • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny,
 • niezaleganiu w opłacaniu składek.

Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jest równoznaczne ze zgłoszeniem do ZUS jako płatnika składek. Na podstawie tego wniosku ZUS sporządza niezbędne zgłoszenie na formularzu ZUS ZFA, więc nie trzeba tych dokumentów sporządzać samodzielnie ani zanosić do ZUS. W terminie 7 dni od daty założenia działalności , trzeba zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Gdy zatrudniani są pracownicy, trzeba ich zgłosić w ciągu 7 dni od nawiązania z nimi stosunku pracy lub zawarcia umowy zlecenia. Zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również członkowie rodzin ubezpieczonych, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia .

Prowadząc  jednoosobową działalność, należy przekazać do ZUS jedynie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), w której trzeba wskazać  składki, jakie przedsiębiorca zobowiązuje się opłacić za dany miesiąc. Dokument rozliczeniowy przedsiębiorca musi składać za każdy miesiąc, w którym prowadzona była działalność, niezależnie od liczby dni jej prowadzenia (nawet przez jeden dzień).Jeśli natomiast zatrudniani są pracownicy, należy złożyć komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) i dołączonych do niej imiennych(za pracowników) raportów miesięcznych (ZUS RCA,ZUS RZA, ZUS RSA). W przypadku prowadzenia kilku pozarolniczych działalności gospodarczych, składki za zatrudnionych w nich pracowników rozlicza się w jednym komplecie rozliczeniowym.

Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania i rozliczania składek za dany miesiąc w terminie:

 • do 10 dnia następnego miesiąca – jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku opłacania składek za siebie oraz za osobę współpracującą lub za zatrudnionych pracowników lub gdy przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli 10 lub 15 dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to za ostatni dzień terminu opłacania składek uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci składek lub opłaci je po terminie, powinien liczyć się z:

1) ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

2) koniecznością złożenia korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,

3) brakiem zaewidencjonowania składek na ubezpieczenia społeczne,

4) nieprzekazaniem składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego,

5) brakiem prawa do zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,

6) naliczeniem odsetek za zwłokę,

7) nałożeniem przez Zakład dodatkowych opłat,

8) wdrożeniem przez Zakład postępowania egzekucyjnego w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów postępowania

W okresie pierwszych 24 miesięcy od daty założenia działalności gospodarczej można skorzystać z opłacania składek na preferencyjnych warunkach jeżeli:

 • w okresie 60 miesięcy poprzedzających założenie działalności płatnik nie wykonywał innej pozarolniczej działalności
 • płatnik nie wykonuje i nie będzie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy

 Opłacając składki za siebie i/lub osoby współpracujące, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące w przypadku, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych. Trzeba jedynie terminowo opłacać składki.

Gdy płatnik ukończył 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn , nie wykazuje w dokumentach i nie opłaca składki na Fundusz Pracy, od miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnął powyższy wiek.

 W przypadku zmiany danych wykazywanych w złożonych w ZUS dokumentach ubezpieczeniowych, bądź stwierdzenia błędów w tych dokumentach, należy dokonać  korekty w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>