+48 12 373 53 00

Kontrola skarbowa w praktyce

Kontrola skarbowa w praktyce

Kontrola skarbowa w praktyce

W codziennym życiu pojęcia „kontrola skarbowa” i „kontrola podatkowa” są używane zamiennie, jednak są to dwa różne postępowania, regulowane innymi ustawami i prowadzone przez inne organy.

Kontrola skarbowa zajmuje się ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa a zakres jej jest bardzo szeroki.  W zdecydowanej większości kontrola skarbowa dotyczy sprawdzenia deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości w sposobie obliczania i wpłacania podatków, które stanowią dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych dla budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej, kontrolujący musi się zapowiedzieć a kontrola musi zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Kontrolujący musi posiadać odpowiednie dokumenty, upoważniające do wykonania kontroli, okazać legitymację służbową i nie może wykraczać poza przedmiot kontroli. Przedsiębiorca w tym samym czasie nie może być kontrolowany przez więcej niż jedną instytucję. Kontrola nie może trwać nieskończenie długo a w jednym roku kalendarzowym czas trwania kontroli nie może przekraczać 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy mają obowiązek udostępnić pomieszczenia firmowe – w wyjątkowych sytuacjach zdarza się, że kontrolerzy mogą przyjść do mieszkania, ale wtedy potrzebna jest zgoda przedsiębiorcy lub prokuratora. Kontrolowany musi okazać wszystkie dokumenty związane z przedmiotem postępowania oraz zapewnić możliwość dokonania z nich odpisów, kopii czy wydruków. Kontrolerzy mają prawo do oględzin majątku firmy: maszyn, budynków, wyposażenia. W razie konieczności podatnik może zostać poproszony o sporządzenie spisu z natury, który będzie musiał wykonać. W przypadku gdy istnieje podejrzenie wadliwości lub nierzetelności prowadzonych ksiąg i akt, dokumentacja ta może zostać zatrzymana na czas trwania kontroli. Kontrolujący mogą również żądać wydania próbek towarów. Wydanie dokumentów i próbek następuje za pokwitowaniem. Urzędnikom przeprowadzającym kontrolę przysługuje też prawo do przesłuchania świadków, kontrolowanego oraz innych osób.

Kontrola skarbowa prowadzona jest zasadniczo w dwóch formach:

  • postępowaniu kontrolnym
  • wywiadzie skarbowym

Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania. Organ kontroli skarbowej w ramach postępowania kontrolnego może przeprowadzić kontrole podatkową. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją lub wynikiem kontroli.

Czynności wywiadu skarbowego obejmują uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej. Czynności te mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno – rozpoznawczych, które wykonują pracownicy wywiadu skarbowego zatrudnieni w Ministerstwie Finansów i urzędach kontroli skarbowej.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

One thought on “Kontrola skarbowa w praktyce”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>