+48 12 373 53 00

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Do kontroli podatkowej upoważnione są organy podatkowe pierwszej instancji tj. naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa i starosta.

Rodzaj postępowania określa zakres uprawnień kontrolerów. Jeśli chodzi o Urząd Skarbowy , przeprowadzane są kontrole w zakresie zobowiązań podatkowych np. z tytułu VAT czy PIT.

Kontrola podatkowa jest czynnością podejmowaną z urzędu, a organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Urząd Skarbowy może również wszcząć kontrolę bez zawiadamiania, co ma miejsce w przypadku gdy:

 • ma być wszczęta na żądanie organu, który prowadzi postępowanie przygotowawcze
 • dotyczy opodatkowania przychodów nie mających pokrycia w ujawnionej dokumentacji
 • dotyczy niezgłoszonej działalności gospodarczej
 • dotyczy ewidencji obrotu z za pomocą kasy rejesrtującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzenia spisu z natury

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia, udzielanego przez odpowiedni organ podatkowy. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

 • oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę i miejsce wystawienia
 • wskazanie podstawy prawnej tj. art 281 § 1 Ordynacji Podatkowej
 • imię i nazwisko kontrolującego
 • numer legitymacji służbowej kontrolującego
 • oznaczenie kontrolowanego
 • określenie zakresu kontroli
 • datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia kontroli
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z podaniem zajmowanego stanowiska
 • pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres podany w upoważnieniu, a kontrolujący musi na wstępie okazać upoważnienie i legitymację służbową.

Organy podatkowe mają prawo sprawdzić , czy i w jaki sposób przedsiębiorca wypełnia obowiązki podatkowe. Kontrola podlega jednak określonym regułom, osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli ma prawo:

 • wstępu do nieruchomości kontrolowanego
 • żądania okazania majątku, będącego przedmiotem kontroli
 • żądania udostępnienia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli
 • zabezpieczenia dowodów
 • legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury
 • zasięgnięcia opinii biegłych
 • żądania wydania na czas kontroli za pokwitowaniem,próbek towarów i wszelkich dokumentów, gdy ma podejrzenie,że są nierzetelne

Jeżeli kontrolujący natrafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający prowadzenie czynności, może wezwać organy Policji, Straży Granicznej lub Straży Miejskiej.

Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z tego prawa, co musi złożyć na piśmie. Czynności kontrolne przeprowadzane są w siedzibie kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji oraz miejscach związanych z prowadzeniem jego działalności i mogą trwać do 8 godzin dziennie.

Przebieg kontroli jest dokumentowany w protokole. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od daty jego  otrzymania przedstawić swoje zastrzeżenia, wskazując stosowne dowody. Kontrolujący musi w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżenia, wydać stosowną decyzję. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu.

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

One thought on “Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>